Chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Grand Park

DANH SÁCH CĂN HỘ VINHOMES GRAND PARK THUỘC PHÂN KHU THE RAINBOW ĐANG CHUYỂN NHƯỢNG.
Quý Anh Chị để lại thông tin tại mục liên hệ hoặc liên hệ 0909 003 173 để được tư vấn tốt nhất.
Mở bán phân khu 2 (The Origami  ) thông tin chi tiết : The Origami Vinhomes Grand Park

 

  A B C D
1
Căn Phòng Ngủ Giá Gốc Giá Chêm (Triệu)
2
S3.03.29.08   1914 30
3
S5.02.33.03   1972 50
4
S3.05.23.04   2394 50
5
S5.021x.17 2 PN 2WC 2205 35
6
S3.03.18.06 2 Phòng Ngủ 1WC 1.806 120
7
S5.01.19.16 2 Phòng Ngủ 1WC   120
8
S1.01.xx.03 Studio 1134 60
9
S1.01.xx.14 1 Phòng Ngủ + 1758 90
10
S1.01.xx.16 2 Phòng Ngủ + 2200 80
11
S1.01.xx.18 1 Phòng Ngủ + 1346 115
12
S1.01.xx.18 1 Phòng Ngủ + 1346 115
13
S1.02.xx.03 2 PN 2WC 2220 30
14
S1.02.xx.04 3 2452 50
15
S1.02.xx.07 2 PN 1WC 1710 100
16
S1.02.xx.07   1810  
17
S1.02.xx.08 2 PN 1WC 1767 70
18
S1.02.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1530 50
19
S1.02.xx.14 Studio 960 90
20
S1.05.xx.11 2 Phòng Ngủ + 2047 65
21
S1.06.xx.03 1 Phòng Ngủ + 1495 85
22
S1.06.xx.03 1 Phòng Ngủ + 1407 75
23
S1.06.xx.03 1 Phòng Ngủ + 1407 70
24
S1.06.xx.09 2 PN 1WC 1740  
25
S1.06.xx.13 2 PN 1WC 1900 130
26
S1.06.xx.21 Studio 900 60
27
S5.020611 Studio 1119 110
28
S1.07.xx.14 Studio 990 60
29
S2.01.xx.01 2 Phòng Ngủ + 2100 100
30
S2.01.xx.02 1 Phòng Ngủ + 1527 65
31
S2.01.xx.06 3 2790 200
32
S2.01.xx.10 Studio 1089 50
33
S2.01.xx.12 2 PN 1WC 1767 100
34
S2.02.xx.02 1 Phòng Ngủ + 1400 80
35
S2.02.xx.03 1 Phòng Ngủ + 1432 55
36
S2.02.xx.13 2 PN 2WC 2095 55
37
S2.02.xx.14 1PN 1440 45
38
S2.02.xx.17 2 PN 1WC 1678 250
39
S2.05.xx.01 1 Phòng Ngủ + 1548 70
40
S2.05.xx.01 1 Phòng Ngủ + 1619 90
41
S2.05.xx.05 1 Phòng Ngủ + 1620 50
42
S2.05.xx.07 2 PN 1WC 1702 100
43
S3.01.xx.01 Studio 1012 70
44
S3.01.xx.01 Studio 1053 50
45
S3.01.xx.09 1 Phòng Ngủ + 1537 80
46
S3.01.xx.11 Studio 1196 35
47
S3.01.xx.12 1 Phòng Ngủ + 1489 150
48
S3.01.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1481 70
49
S3.02.xx.01 Studio 996
50
S3.02.xx.01 Studio 1000 70
51
S3.02.xx.02 1 Phòng Ngủ + 1485 75
52
S3.02.xx.02 1 Phòng Ngủ + 1543 60
53
S3.02.xx.02 1 Phòng Ngủ + 1556 35
54
S3.02.xx.03   1517 50
55
S3.02.xx.04 2PN 2WC 2284 80
56
S3.02.xx.07 2 PN 1WC 1734 55
57
S3.02.xx.11 3PN 2559 150
58
S3.02.xx.12 2 PN 1WC 1962 100
59
S3.02.xx.14   1517 50
60
S3.02.xx.14 1 Phòng Ngủ + 1458
61
S3.02.xx.16 2 PN 1WC 1860 60
62
S3.02.xx.18 2 Phòng Ngủ + 2316 70
63
S3.02.xx.18 2 Phòng Ngủ + 2299 90
64
S3.03.xx.01 Studio 1123 70
65
S3.03.xx.03 2 PN 1WC 2061 40
66
S3.03.xx.05 3 2248 170
67
S3.03.xx.06   1850 70
68
S3.03.xx.07   1850 70
69
S3.03.xx.11 Studio 1168 40
70
S3.03.xx.11 Studio 1135 40
71
S3.03.xx.11 Studio 1138 40
72
S3.03.xx.12 1 Phòng Ngủ + 1555 60
73
S3.03.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1555 50
74
S3.03.xx.13   1570 80
75
S3.03.xx.18 2 PN 1WC   180
76
S3.05.xx.01 Studio 976 115
77
S3.05.xx.09 2 PN 1WC 1761 90
78
S3.05.xx.10 2 Phòng Ngủ + 2157 100
79
S3.05.xx.14 Studio 1650 50
80
S3.05.xx.14 1 Phòng Ngủ + 1650 50
81
S3.05.xx.14 1 Phòng Ngủ + 1660 50
82
S3.05.xx.17 2 PN 1WC 1885 50
83
S3.05.xx.18 2 Phòng Ngủ + 1840 100
84
S3.05.xx.20 2 PN 1WC 1776 100
85
S3.05.xx.21 Studio 994 120
86
S3.05.xx.21 Studio 892 130
87
S5.01.xx.02 1 Phòng Ngủ + 1630 50
88
S5.01.xx.03 1 Phòng Ngủ + 1605 60
89
S5.01.xx.05 2 PN 1WC 1868 70
90
S5.01.xx.08 3 2323  
91
S5.01.xx.09 Studio 1240 40
92
S5.01.xx.12 3 2836 40
93
S5.01.xx.12 3 2552 120
94
S5.01.xx.15 2 PN 2WC 2097 100
95
S5.01.xx.18 1 Phòng Ngủ + 1461 70
96
S5.01.xx.21 1 Phòng Ngủ + 1473 100
97
S5.01.xx.23 2 PN 1WC 1713 90
98
S5.01.xx.23 2 PN 1WC 1554 200
99
S5.01.xx.23 2 PN 1WC 1850 60
100
S5.01.xx.29 2 PN 1WC 1729 80
101
S5.02.xx.01 Studio 1105 60
102
S5.02.xx.01 Studio 1116 60
103
S5.02.xx.01 Studio 1126 70
104
S5.02.xx.01 Studio 1126 50
105
S5.02.xx.07 2 PN 1WC 1937 30
106
S5.02.xx.07 2 PN 1WC 2161 40
107
S5.02.xx.07 2 PN 1WC 2220  
108
S5.02.xx.08 Studio 1281 30
109
S5.02.xx.08 Studio 1118 50
110
S5.02.xx.11 Studio 1103 60
111
S5.02.xx.11 Studio 1261 80
112
S5.02.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1815 30
113
S5.03.xx.01 Studio 1698 50
114
S5.03.xx.01 1 Phòng Ngủ + 1567  
115
S5.03.xx.01 1 Phòng Ngủ + 1698 50
116
S5.03.xx.01 1 Phòng Ngủ + 1567 20
117
S5.03.xx.02 2 PN 2WC 2523 50
118
S5.03.xx.02 2 PN 2WC 2438 50
119
S5.03.xx.03 2 PN 2WC 2500 30
120
S5.03.xx.03 2 PN 2WC 2500 20
121
S5.03.xx.04 3 2848 85
122
S5.03.xx.04 3 2813 50
123
S5.03.xx.05 2 Phòng Ngủ + 2370 70
124
S5.03.xx.05 2 Phòng Ngủ + 2171 120
125
S5.03.xx.06 2 PN 1WC 1995 40
126
S5.03.xx.06 2 PN 1WC 1995 40
127
S5.03.xx.07 2 PN 1WC 2034 40
128
S5.03.xx.08 2 PN 1WC 1623 130
129
S5.03.xx.08 2 PN 1WC 1903 70
130
S5.03.xx.09 1 Phòng Ngủ + 1459 80
131
S5.03.xx.09 1 Phòng Ngủ + 1561 60
132
S5.03.xx.10 2 Phòng Ngủ + 2446 90
133
S5.03.xx.11 2 Phòng Ngủ + 2800 80
134
S5.03.xx.12 1 Phòng Ngủ + 1868 50
135
S5.03.xx.12 1 Phòng Ngủ + 1858 60
136
S5.03.xx.12 1 Phòng Ngủ + 1736 100
137
S5.03.xx.12 1 Phòng Ngủ + 1736 80
138
S5.03.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1958 100
139
S5.03.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1868 50
140
S5.03.xx.13 1 Phòng Ngủ + 1858 60
141
S5.03.xx.15 Studio 1225 10
142
S5.03.xx.15 Studio 1197 40
143
S5.03.xx.15 Studio 1093 60
144
S5.03.xx.16 2 PN 2WC 2279 60
145
S5.03.xx.20 2 PN 1WC 1798 60
146
S5.03.xx.20 2 PN 1WC 1940 70
147
S5.03.xx.20 1 Phòng Ngủ + 2183 20
148
S5.03.0414 Studio 1107 130
149
S5.03.xx.20 2 PN 1WC 1798 50
150
S5.03.xx.21 2 PN 2WC 2481 80
151
S2.05.xx.21 2 PN 2WC 2.045 120
152
S5.010519 2PN, 2WC 2045 120
153
S3.031806 2PN 1WC 1.806 120
154
S5.011916 2PN, 1WC   120
155
       
156
       
157
       
158
       
159
       

>> Tham khảo chính sách bán hàng Vinhome Grand Park: https://vinhomesgrandpark.tv/csbh/